Kvartærgeologien

De vernede områdene tilhører grunnfjellet fra mellom-prekambrisk alder, som er mellom 2500-900 millioner år gammel. For om lag 60 millioner år siden var dagens øyer del av et flatt landskap midt inne på superkontinentet Pangea. Pangea sprakk opp langs det som i dag er norskekysten, og kyst-Norge ble dannet. Både mekaniske og kjemiske nedbrytninger har vært med på å forme landskapet. Landhevinger, isbreer, elver, issprenging og bølger førte til at hardere bergarter ble stående som fjell. Rester etter slettelandet ble liggende som høyfjellssletter og andre bergarter er blitt lavere strandterrasser eller strender.

Foto: © Oddrun Skjemstad
Foto: © Oddrun Skjemstad

Bergartene

De vanligste bergartene i dette området er gneis, migmatitt, foliert granitt, gabbro og amfibolitt. Granitt og gabbro er magmatiske bergarter, som betyr at de har vært magma i jordens indre og kommet til overflaten ved vulkansk aktivitet.

Siste istid

Under siste istid for om lag 20 000 år siden lå områdene her ute i havgapet under ismasser opp til 400 meter over dagens havnivå. Her ble isfritt for 15-13 000 år siden, men en kald periode førte til at isbreer lå i fjellene til om lag 10 000 år siden.

Løsmasser

Det er mange ulike avsetninger av løsmasser fra de ulike naturlige prosessene som har skapt dagens landskap. Du kan oppleve både israndmorener, endemorene, bunnmorener, sidemorener, hauger og dødisgroper, store steinblokker, rullesteiner og sand som danner dagens sanddyner. Andre geologiske landskap du kan se i verneområdene er bergterrasser, strandvoller, strandterrasser, elvedelta, høyfjellssletter og hengende daler.

Foto: © Oddrun Skjemstad
Foto: © Trine Marie V. Hagelin

Hvor kan du finne forekomstene

På blant annet Nordkvaløya kan du finne en rekke av disse kvartærgeologiske forekomstene. Strandterrasser kan du se i Skjervika, Litlevika har en flott rullesteinsfjære, i Fuglebergvika er det felt med flyvesand. Flyvesand og sanddyner finnes på en rekke plasser i verneområde, og de hvite strendene er en opplevelse i seg selv. I Rekvika finner du strandvoller, Sørskarvågen har flere eksempler på israndmorener. Elvedelta kan du se i Nordskaret. Og på flere av øyene kan du se en relativt høy marin grense fra da jordmassene var presset ned av ismassene under siste istid.