Verneområdestyret

Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde forvaltes av et verneområdestyre.

Styret er oppnevnt av staten, men består av medlemmer foreslått av de berørte kommunene, fylkeskommunen og sametinget.

Det finnes en rekke andre verneområder i nærheten av landskapsvernområdet. En del av disse områdene forvaltes av Nordkvaløya-Rebbenesøya verneområdestyre.

Foto: © Stine Emilie Nøding Hansen

Verneområdestyret gjennomfører årlig tiltak som skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Styret har et sekretariat som består av to verneområdeforvaltere som har kontor på Lyngseidet i Lyngen. Forvalterne er også sekretariat for Lyngsalpan verneområdestyre.

Forvaltningen

Rammene for hvordan området skal forvaltes finner vi i verneforskriften (åpnes i ny fane). I tillegg har det blitt laget en forvaltningsplan (åpnes i ny fane) som gir retningslinjer for hvordan verneforskriften skal tolkes. I forvaltningsplanen finner du avklaringer rundt ulike brukerinteresser og det er konkretisert hva som er tillatt og ikke.

Det er verneformålet og verneforskriften som er styrende for hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak i området. Det er i skjæringspunktet mellom bruk og vern området skal forvaltes.

Mye av denne informasjonen kan du finne på verneområdestyrets egen hjemmeside (åpnes i ny fane).

Statens naturoppsyn

Forvaltningsmyndigheten samarbeider tett med Statens naturoppsyn (åpnes i ny fane), som er tilsyn i verneområdet. Naturoppsynet har som oppgave å drive tilsyn med hjemmel i lov om statlig naturoppsyn. Formålet er å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. Naturoppsynet gjennomfører også skjøtsels-, registrerings-, og tilretteleggingsoppgaver og jobber også med informasjon og naturveiledning.

Foto: © Stine Emilie Nøding Hansen