Om Nordkvaløya-Rebbenesøya

Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde er et viktig sammenhengende kystområde som er karakteristisk for kystkulturen i Troms. Her er store naturfaglige verdier, og landskapsvernområdet grenser til en rekke naturreservater. Det overlapper også med Ytre Karlsøy Marine verneområde som er et viktig område for marint liv.

Foto: © Eimund Bakke
Foto: © Oddrun Skjemstad

Innfallsporter

Du er avhengig av båt for å komme ut i det meste av verneområdene. Men på Rebbenesøya kan du komme deg inn i verneområdene uten å måtte ta annet en ferge over.

Flora og fauna

Floraen eller faunaen i landskapsvernområdet er ikke den rikeste, men her er likevel mye å oppdage og oppleve!

Foto: © Beate Fredriksen
Foto: © Miljøfaglig Utredning

Geologi

Her finnes mye særpreget geologi. Det er en rekke spesielle geologiske forekomster i området, både over og under vann.

Historie og kulturmiljø

Området er et spesielt rikt kulturlandskap med intakte kulturmiljøer og mange kulturminner. Du kan se funn helt fra steinalder, via norrøn og samisk kultur, fram til i dag.

Foto: © Svein Nøstvik

Våre andre verneområder

Ytterst i havgapet i Karlsøy kommune er det en rekke viktige områder med små øyer, holmer, skjær og gruntvann.

Allemannsrettens gleder og plikter

Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av kulturarven. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av grunneier. Naturen er for alle som viser varsomhet.

Foto: © Tine Marie V. Hagelin
Foto: © Stine Emilie Nøding Hansen

Forvaltning og oppsyn

Verneområdestyret består av medlemmer fra kommunen, fylkeskommunen og sametinget. Oppsynet er det Statens Naturoppsyn som gjennomfører.

Informasjonstavler og brosjyre

Vi har fått utarbeidet en rekke plakater med informasjon om verneområdene, historien, kulturen og naturen. De kan du laste ned her. Vi jobber også med en brosjyre med informasjon som snart er ferdig.